ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2024-02-10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης - Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ' αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

2.-Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:1632/26-01-2024 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

3.-Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:2646/09-02-2024 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

4.-Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.

5.-Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών - εργασιών και γενικών υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2024, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6.-Τροποποίηση της αρ.10/2024 (ΑΔΑ:6Ζ8ΟΩΨΩ-6ΒΘ) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής περί Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών-γενικών υπηρεσιών και υπηρεσιών (συντηρήσεις)συναφών με τα αντικείμενα των προμηθειών για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/16 και τις τροποποιήσεις αυτού.

7.-Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας.

8.-Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση των υποδομών στον τομέα της άρδευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας»

9.-Λήψη εκ νέου απόφασης για έγκριση ή μη αποζημίωσης υλικών ζημιών σε ιδιόκτητο Ι.Χ. κατοίκου Αριδαίας,από πτώση δέντρου (στις 20-11-2023), λόγω αρμοδιότητας πλέον της Δημοτικής Επιτροπής.

10.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Συντηρήσεις παιδικών χαρών του Δήμου Αλμωπίας (ΤΠ2022)».

11.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας που οδηγεί στο Χιονοδρομικό κέντρο Βόρας-Καϊμακτσαλάν από την κοινότητα Σαρακηνών».

12.-Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου απόφασης διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων από τον οικονομικό φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» προς απόδειξη της αξιοπιστίας του, για αποστολή στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016.

13.-Μεταφορά στο Δήμο Αλμωπίας των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου ΚΕ.Κ.Π-Α καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών. (Α27 ν. 5056/23)

14.-Μεταφορά στο Δήμο Αλμωπίας των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Α καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών. (Α29 ν. 5056/23)

15.-Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου Διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Αλμωπίας.

16.-Επικύρωση των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» για την αξιολόγηση των μελετών και απονομή των βραβείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

10/02/2024