ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ & ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ)- ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ…

2024-04-01

1.-ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Αριδαίας, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00')...

...σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 , του άρθρ. 77 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') καθώς και με την αριθ. εγκ.1/661/07.01.2020 ΥΠ.ΕΣ.,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, Δήμου Αλμωπίας».

2.-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε την 08η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 (8.00'μ.μ) στην ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (εγκ. 98/8182/26.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΣΥΜΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α παρ.3 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/2023.

Σας γνωρίζουμε ότι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης εγγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που επιθυμεί να θέσει κάθε δημοτικός σύμβουλος (ως ένα θέμα ο καθένας). Τα θέματα θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου τρεις (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση (άρθρο 67Α παρ.2 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/2023).

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση. Από τα θέματα της κλήρωσης, μέχρι τρία (3) θέματα πρέπει να αποτελούν πρόταση των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση στην ειδική αυτή συνεδρίαση να τα υποβάλλουν στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφως μέχρι την 04η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00΄, για να γίνουν αποδεκτά και να συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΟΒΛΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

01/4/2024