ΑΡΙΔΑΙΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ... 

2021-05-13

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλμωπίας δέχονται αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων, για το σχολικό έτος 2021 - 2022, από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2021 για τα νήπια που έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31 Μαρτίου 2019.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Αίτηση (διαθέσιμη σε κάθε Παιδικό Σταθμό).

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

3. α)Βεβαίωση εργοδότη, ότι και δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). 

β)Βεβαίωση ασφάλισης του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ, για γονείς που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. 

γ)Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται: - Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ. - Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

4) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (Mantoux), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και όπου συνιστάται από τον παιδίατρο.

6) Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 (αφορά εισοδήματα 2020) ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

7) Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.

8) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (διαθέσιμη στον Παιδικό Σταθμό) του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία θα δηλώνει τη συμμετοχή των τροφείων.

9) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (διαθέσιμη στον Παιδικό Σταθμό) του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία θα δηλώνει τα άτομα που θα παραλαμβάνουν το νήπιο κατά την αποχώρηση από τον Παιδικό Σταθμό (ενήλικες).

10) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ., για τη διευκόλυνση της επιλογής. Για την εγγραφή παιδιού στο Σταθμό αλλοδαπών γονέων, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας. 

Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί αυτής απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Λόγω της έκτακτης κατάστασης του COVID-19 και την αποφυγή συγχρωτισμού στους παιδικούς σταθμούς τα έντυπα είναι αναρτημένα σε μορφή pdf και η αίτηση σε μορφή word στην ιστοσελίδα μας kekpaalmopias.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμωπίας dimosalmopias.gov.gr . Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται με e-mail στα τμήματα προσχολικής αγωγής και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις θα γίνονται δεκτές στα τμήματα προσχολικής αγωγής κατόπιν ραντεβού.

Τα δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι εφικτό να αποσταλούν μέχρι τις 31 Μαΐου θα πρέπει να προσκομιστούν το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Πληροφορίες:

1.Δ/νση ΚΕ.Κ.Π.-Α Τότσα Βασιλική, στο τηλέφωνο-fax: 23840-21830, 23840- 22237 

2. Τμήμα προσχολικής αγωγής (Α΄ παιδικός σταθμός, περιοχή δασάκι) Λουλούδη Κυριακή, τηλ.- fax: 23840-21442, mail: apaidaridaias@gmail.com

α) Α΄ Παιδικός Σταθμός Αριδαίας

β) Παιδικός Σταθμός Σωσάνδρας

γ) Παιδικός Σταθμός Προμάχων

δ) Παιδικός Σταθμός Περίκλειας & Αρχαγγέλου

3. Τμήμα προσχολικής αγωγής (Β΄ παιδικός σταθμός, περιοχή εργατικές κατοικίες) Γεωργιάδου Δέσποινα,τηλ. - fax: 23840-24916, mail:2paidaridaias@gmail.com

α) Β΄ Παιδικός Σταθμός Αριδαίας

β) Παιδικός Σταθμός Τσακώνων

γ) Παιδικός Σταθμός Λουτρακίου

δ) Παιδικός Σταθμός Εξαπλατάνου

ε) Παιδικός Σταθμός Ίδας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕ.Κ.Π.-Α ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

13-5-2021/16:12