ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ

2021-11-23

1.- 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2022 του κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

1. Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο. Για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας πρόσκλησης προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 420.000.000€ το οποίο κατανέμεται ως εξής:

Α/Α

Περιφέρεια

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €

1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

37.300.000

2.Κεντρικής Μακεδονίας

62.200.000

3.Δυτικής Μακεδονίας

30.500.000

4.Θεσσαλίας

44.500.000

5.Στερεάς Ελλάδος

37.900.000

6.Ηπείρου

33.200.000

7.Ιονίων Νήσων

11.700.000

8.Δυτικής Ελλάδος

44.100.000

9.Πελοποννήσου

39.500.000

10.Αττικής

10.800.000

11.Νοτίου Αιγαίου

12.000.000

12.Βορείου Αιγαίου

19.000.000

13.Κρήτης

37.300.000

ΣΥΝΟΛΟ

420.000.000

2. Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως και 14-12-2021 και ώρα 13:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 14-12-2021.

Αιτήματα από-οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης υποβάλλονται στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής του υπομέτρου (με κωδικούς χρήστη), μέχρι τις 13-12-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο https://www.ependyseis.gr .

3. Όροι, προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες ένταξης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Λεπτομέρειες για την επιλεξιμότητα των υποψήφιων νομικών προσώπων παρέχονται στην αναλυτική πρόσκληση του μέτρου με αρ. πρωτ. 4704/11-11-21, ΑΔΑ ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ. Για τα φυσικά πρόσωπα ή/και τις εκμεταλλεύσεις τους ισχύουν:

i) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.

ii) Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1. Περιορισμοί ως προς την επιλεξιμότητα του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου υφίστανται μόνο για το 5ο διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και για κάποιες περιοχές της ΠΕ Αττικής. Οι περιοχές αυτές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση του μέτρου.

iii) Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά το δεκαοχτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης νοείται η για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του/της υποψηφίου δικαιούχου νέου γεωργού ως «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα.

iv) Έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης έτους 2021.

v) Δεν έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

vi) Αποκτούν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία 1ης εγκατάστασης.

vii) Αποκτούν επαρκή επαγγελματικά προσόντα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έγκρισής τους.

viii) Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που περιγράφονται στην αναλυτική Πρόσκληση του μέτρου.

ix) Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του.

x) Η γεωργική εκμετάλλευση έχει μέγιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μικρότερο ή ίσο τους ενός εκ. ευρώ και ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

Δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

xi) Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2021.

xii) Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης από σύζυγο δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υπομέτρο 6.1.

Το σύνολο της οικογενειακής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης.

4. Οικονομική Ενίσχυση

Η οικονομική στήριξη καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α' δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Ως ποσό στήριξης ορίζονται τα 35.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι και 5.000 ευρώ, ως εξής:

i. Κατά 2.500 όταν ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει μόνιμη κατοικία σε περιοχή ορεινή ή μειονεκτική ή σε νησί με πληθυσμό μέχρι και 3.100 κατοίκους.

ii. Κατά 2.500 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν πτηνοκτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όμως μικτή).

5. Συμπλήρωση και υποβολή αίτηση στήριξης

Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση της αναλυτικής Πρόσκλησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης, ηλεκτρονικά.

6. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η αναλυτική περιγραφή του Υπομέτρου 6.1, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι επιλεξιμότητες υποψηφίων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι δεσμευτικοί στόχοι, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των δικαιούχων αναφέρονται στην με αρ. 3764/24-9-2021 Υπουργική Απόφαση και στην αναλυτική πρόσκληση του υπομέτρου. Εκτός των ενδεικτικώς αναφερομένων στην παρούσα απόφαση, οι υποψήφιοι αλλά και οι μετέπειτα δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.

Τα στοιχεία των ενδιαφερομένων θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. 1306/2013 και τα στοιχεία τους ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων.

7. Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης

Η παρούσα αποτελεί περίληψη της αναλυτικής Πρόσκλησης του Υπομέτρου. Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:

? Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών.

? Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας στα τηλέφωνα:

  • για την περιοχή Έδεσσας 2381351217 (Τσακίρης Βασίλειος), 2381351328 (Μούσιου Ασημίνα) και 2381351382 (Μπασινά Νικολέτα) και
  • για την περιοχή Γιαννιτσών 2381352304 (Καλιωτάκη Αναστασία) και 2381352318 Βόλτσου Αναστασία.

? Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: https://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr και των 13 Περιφερειών της χώρας.

2.- Ημερίδα για την αγορά εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Δάνης Τζαμτζής: «Η γνώση των αναγκών της αγοράς εργασίας είναι η βάση για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καθοδήγηση των νέων εργαζομένων»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ημερίδας του «Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στην Έδεσσα, έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής παρουσίασε τις πρωτοβουλίες και δράσεις της Περιφέρειας για την ενίσχυση της απασχόλησης και μίλησε για τις ειδικότερες συνθήκες της αγοράς εργασίας στην Πέλλα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας έχει συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατά την τριετία 2019-2021, παρά το γεγονός ότι η απασχόληση έχει πληγεί ιδιαίτερα λόγο της οικονομικής ύφεσης που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα της εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Δάνη Τζαμτζή στην Ημερίδα:

«Τα ζητήματα της αγοράς εργασίας είναι τα πιο σοβαρά και σημαντικά για την τοπική κοινωνία και ολόκληρη την Περιφέρεια, η οποία αναζητά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ποιότητας ζωής. Η εξασφάλιση μίας ικανοποιητικής και δίκαια αμειβόμενης εργασίας, είναι η βάση για την προσωπική ολοκλήρωση και ευημερία όλων μας. Έτσι, η πολιτεία, οι τοπικές αρχές και φορείς οφείλουν να είναι συμπαραστάτες των πολιτών και, ιδίως, της νέας γενιάς, στην εξεύρεση εργασίας, στο πλαίσιο της βιώσιμης Ανάπτυξης.

 Η σημερινή δράση είναι μία μόνο από τις πολλές δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα της Απασχόλησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο Περιφερειάρχης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας έχει δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση και διεύρυνση της αγοράς εργασίας, με πολλές διαφορετικές δράσεις, οι οποίες αφορούν την πραγματική οικονομία και αγορά εργασίας της Περιφέρειας. 

Η διάγνωση αναγκών της Αγοράς Εργασίας είναι η βάση μίας Στρατηγικής για την Απασχόληση και βέλτιστη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην Πέλλα, έχουμε το παράδειγμα με τις καλλιέργειες κι αρκετά λάθη στον προγραμματισμό των αγροτικών παραγωγών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Έτσι, πολλές φορές, χρειάστηκε να βγουν κάποιες καλλιέργειες οι οποίες δεν ήταν αποδοτικές ενώ, άλλες φορές, η ικανότητα πρόβλεψης και η καινοτομία των αγροτών μας, ανταμείφθηκαν πλουσιοπάροχα από αγροτικά προϊόντα που είχαν υψηλή ζήτηση σε παραδοσιακές αλλά και νέες αγορές.

Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μία Στρατηγική Απασχόλησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού η οποία φυσικά ξεκινά με τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι αν η αγορά χρειάζεται λογιστές, που είναι ένα επάγγελμα σε άνθιση στην Πέλλα, χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε περισσότερους λογιστές. 

Αντίστοιχα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην μεταποιητική βιομηχανία της Πέλλας, μπορούμε να δούμε τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για επιστήμονες και τεχνολόγους τροφίμων καθώς, επίσης, και για στελέχη διασφάλισης Ποιότητας. Αλλά και για οδηγούς και τεχνικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την παραγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων που, πλέον, δεν είναι μία εποχική δραστηριότητα, αλλά εκτείνεται σ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Αντίστοιχα και στον τουριστικό τομέα υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για προσωπικό, στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης, όπως και στις υποστηρικτικές λειτουργίες και τις προμήθειες. Μπορεί η οικονομική κρίση και η περίοδος της πανδημίας του COVID να αναχαίτισαν την τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας και διεθνώς, οι προβλέψεις όμως είναι πολύ ευοίωνες για τους προσεχείς μήνες. 

Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε όλοι μας προετοιμασμένοι και έτοιμοι, ώστε να μπορέσουμε να ωφεληθούμε από τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναμένεται να ξεπροβάλλουν στο άμεσο μέλλον. Να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τη νέα γενιά σε τομείς και επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και να παροτρύνουμε τους τοπικούς επιχειρηματίες να προτιμήσουν, κατά προτεραιότητα, στελέχη από την τοπική και περιφερειακή αγορά.

Πολλές φορές συζητούμε για τις χρηματοδοτήσεις, τις επενδυτικές ευκαιρίες, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και ξεχνούμε το πιο σημαντικό κεφάλαιο που διαθέτουμε και δεν είναι άλλο από το Ανθρώπινο Δυναμικό. Είναι αλήθεια ότι πολλά νέα παιδιά έφυγαν από την Πέλλα, αναζητώντας επαγγελματικές ευκαιρίες σε άλλες περιοχές, εκτός Ελλάδας. 

Όμως, αρκετά απ' αυτά τα παιδιά επιστρέφουν ή θα ήθελαν να επιστρέψουν, έχοντας αποκομίσει πολύτιμες επαγγελματικές εμπειρίες, συχνά ακόμη και μέσα από απογοητεύσεις ή και αποτυχίες που δοκίμασαν, στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Επομένως, μέσα από την σημερινή ημερίδα, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμη βήμα διαλόγου, αλλά και έρευνας και δράσης, για τη στρατηγική σύνδεση μεταξύ των αναγκών της αγοράς εργασίας και του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι πρωτοβουλίες και δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εννοείται ότι δεν σταματούν εδώ. Υπάρχουν πολλές παράλληλες δράσεις, στον τομέα της εκπαίδευσης-κατάρτισης, προσέλκυσης και υποστήριξης νέων επενδύσεων και εξωστρέφειας και αναζήτησης νέων αγορών, για τα ποιοτικά προϊόντα που παράγονται στην Πέλλα.

 Σε όλες αυτές τις δράσεις είναι σημαντικό να είμαστε μαζί και να καταθέτουμε τις απόψεις και τις πολύτιμες εμπειρίες μας, ώστε ο σχεδιασμός και η στρατηγική μας να βασίζονται και να λαμβάνουν υπόψη τους τα πραγματικά δεδομένα και ανάγκες της περιοχής».

3.- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ (π. Εδεσσαίος)»

Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας (Ποταμός Εδεσσαίος», λύνεται το χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε την ρύπανση του Εδεσσαίου Ποταμού με αστικά λύματα από τις ιδιοκτησίες της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώνεται με επιτυχία η τρίτη μεγάλη παρέμβαση που αφορά τη σύνδεση αγωγού ακαθάρτων με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης.

Αναλυτικότερα έγιναν τρεις μεγάλες παρεμβάσεις στα πλαίσια της συνεργασίας της Υποδιεύθυνσης ΤΕ Πέλλας και της ΔΕΥΑ Έδεσσας:

  • Αποκατάσταση σύνδεσης αγωγού ακαθάρτων επί της οδού Κρήτης (ΦΩΤΟ 1)
  • Αποκατάσταση σύνδεσης αγωγού ακαθάρτων στη περιοχή Κιουπρί (ΦΩΤΟ 2)
  • Αποκατάσταση σύνδεσης αγωγού ακαθάρτων στη συμβολή των οδών Τσιμισκή & 25ης Μαρτίου

Οι τρεις αυτοί αγωγοί μετέφεραν δεκάδες κυβικά λυμάτων στον ποταμό Εδεσσαίο ανά ημέρα, δημιουργώντας προβλήματα ευτροφισμού, αλλά και δυσάρεστων οσμών τις ώρες της ημέρας με μικρή παροχή. Μετά από την σύνδεση των αγωγών ακαθάρτων με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης, εξασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας των νερών του ποταμού Εδεσσαίου και η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας του.

4.-Αποκατάσταση οθωμανικού τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί» στην Έδεσσα, σε χώρο τέχνης και πολιτισμού

Υπογράφηκε, τις προηγούμενες μέρες, η 3η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κας. Λίνας Μενδώνη, του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Δάνη Τζαμτζή και του Δημάρχου Έδεσσας κ. Τάκη Γιάννου. Μέσω της συγκεκριμένης τροποποίησης προχωρούν απρόσκοπτα οι εργασίες αποκατάστασης του Οθωμανικού Τεμένους «Χουνκιάρ Τζαμί», σε πολυχώρο πολιτισμού με την ονομασία «Μέγας Αλέξανδρος». Μέσω της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης πραγματοποιούνται αναστηλώσεις, συντηρήσεις, τοποθετήσεις ικριωμάτων καθώς, επίσης, και εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και εποπτικό υλικό.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής, αναφέρει: «Οδεύουμε προς το τέλος της υλοποίησης ενός σημαντικού έργου για την πόλη της Έδεσσας. Αποκαθιστούμε, με άρτιο αρχιτεκτονικά και ιστορικά τρόπο, το οθωμανικό τέμενος και δημιουργούμε παράλληλα έναν πολυχώρο πολιτισμού για τους πολίτες της Έδεσσας και της ευρύτερης περιοχής της. Πρόκειται για ένα ιστορικό κτίριο, μνημείο της πόλης, που αναμένεται να στεγάσει πολύ αξιόλογες δράσεις τέχνης και πολιτισμού, πολλές από τις οποίες δημιουργούνται από τοπικούς φορείς και καλλιτέχνες».

5.-ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Η Δ.Α.Ο.Κ Πέλλας και το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών , στα πλαίσια του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας, ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές της Περ. Ενότητας Πέλλας για της απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας των βαμβακοκαλλιεργειών.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Οι βαμβακοκαλλιέγειες αυτή την περίοδο βρίσκονται στο τελικό στάδιο συγκομιδής,με λίγη καθυστέρηση λογω βροχών που προηγήθηκαν . Στην περιοχή ευθύνης του Τμήματος της Αγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών ,η συγκομιδή έχει ολοκληρωθεί το 95 - 98% . Οι αποδόσεις φέτος λόγω των καλών καιρικών συνθηκών ( και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες ) κυμαίνονται γενικώς σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Η ύπαρξη πεταλούδων πράσινου σκουληκιού την φετινή περίοδο, και φέτος ήταν μηδαμινές, χωρίς προσβολές στα βαμβακόφυτα . Η εύρεση μεγάλου αριθμού ρόδινου σκουληκιού την φετινή χρονιά ,σε περιοχές που ενδημεί, δεν απασχόλησε ιδιαίτερα διότι ελέχθηκε ως ένα βαθμό από τα ραντίσματα(προληπτικά)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Α. Είναι ευρέως γνωστό ότι το πράσινο σκουλήκι στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Χώρας μας έχει ετησίως τρεις έως τέσσερις γενεές. Τα ενήλικα έντομα (νυχτόβιες πεταλούδες) αποθέτουν τα αυγά τους επί των βαμβακόφυτων (περίπου 1000 αυγά) τα οποία εκκολάπτονται σε προνύμφες (σκουλήκια). Τα σκουλήκια αναπτύσσονται επί των βαμβακόφυτων τρώγοντας τους φυτικούς ιστούς τους (χτένια, άνθη και καρπούς). 

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής τους, όσα από αυτά επέζησαν από τα ωφέλημα έντομα, τον κανιβαλισμό, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν στην καλλιέργεια κτλ, πέφτουν στο έδαφος όπου ανοίγουν πεταλοειδείς στοές με δύο οπές εξόδου στη επιφάνεια του εδάφους στο βαθύτερο σημείο των οποίων (5 έως 10 εκατοστά) νυμφώνονται. Από αυτές τις νύμφες προκύπτουν τα ενήλικα έντομα (πεταλούδες) της επόμενης γενεάς ο κύκλος της οποίας θα επαναληφθεί ακριβώς όπως παραπάνω. 

Η διαχείμαση του εντόμου γίνεται στο στάδιο της νύμφης εντός του εδάφους, όπως παραπάνω, οι οποίες νύμφες προέκυψαν από τις προνύμφες (σκουλήκια) της τελευταίας γενεάς (Σεπτεμβρίου) του εντόμου. Κατά συμπέρασμα, η πρώτη γενεά (πεταλούδες) της νέας καλλιεργητικής περιόδου προκύπτουν από τις νύμφες που επιτυχώς διαχείμασαν εντός του εδάφους των βαμβακοκαλλιεργειών της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου. Η πρώτη γενεά (πεταλούδες) εξέρχονται από το έδαφος από το τέλος Φεβρουαρίου για τις ζεστές περιοχές έως τέλος Απριλίου για τις πιο κρύες περιοχές της Χώρας.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η πληθυσμιακή εξέλιξη του εντόμου (άρα και οι προκαλούμενες ζημιές στις βαμβακοφυτείες) κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται απόλυτα από τον πληθυσμό της πρώτης γενεάς, δηλαδή από τον αριθμό των πεταλούδων που διαχείμασαν επιτυχώς και εξήλθαν από το έδαφος των βαμβακοφυτειών της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Η επιτυχής διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα του ελέγχου του εντόμου κατά τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή, όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει τόσο το καλύτερο θα προβεί για την προστασία των νέων βαμβακοφυτειών.

Για το σκοπό αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο να προβαίνουμε στις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες των βαμβακοφυτειών αμέσως μετά τη συγκομιδή ώστε να προκαλούμε ελαχιστοποίηση του αριθμού των επιτυχώς διαχειμάζοντων εντόμων.

Για την επίτευξη του παραπάνω απαιτείται άρωση του εδάφους (όργωμα με υνιοφόρο αλέτρι) μετά τη στελεχοκοπή και σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών κατά το φθινόπωρο σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται πλήρης αναστροφή του εδάφους και πλήρης ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων στο έδαφος με τα παρακάτω αποτελέσματα:

1. Άμεση καταστροφή των νυμφών.

2. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες κλιματικές συνθήκες.

3. Έκθεση των νυμφών σε αντίξοες εδαφικές συνθήκες (πχ υδατικός κορεσμός του εδάφους σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες αυτού).

4. Μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 έως 25 εκατοστά με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

5. Καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων με επακόλουθο μηχανική αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους.

Η χρήση άλλων καλλιεργητικών πρακτικών όπως ρίπερ, καλλιεργητής, δισκοσβάρνα κ.α., αντί του οργώματος με υνιοφόρο αλέτρι, δεν επιτυγχάνουν αναστροφή του εδάφους και ως εκ τούτου δεν αποτελούν αποτελεσματικές μέθοδοι ελέγχου του πράσινου σκουληκιού.

Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους καλλιέργειας τουλάχιστον ισοσκελίζεται από τη μείωση του αριθμού των ψεκασμών με εντομοκτόνα που θα απαιτηθούν κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Επιπλέον προστατεύεται τόσο το περιβάλλον όσο και η υγεία του ιδίου του καλλιεργητή και των περιοίκων.

Είναι δε σημαντικό να αναφερθεί ότι αποτελεί α) το μοναδικό τρόπο ελέγχου του πράσινου σκουληκιού χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και β) ένα ουσιαστικό παράγοντα αποτροπής της ανάπτυξης ανθεκτικότητας του πράσινου σκουληκιού στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα καθόσον διακόπτεται με μηχανικό τρόπο η μεταφορά ανθεκτικών εντόμων στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Β. Κατ' αντιστοιχία η διαχείμαση του ρόδινου σκουληκιού γίνεται με τη μορφή της «εν διαπαύση προνύμφης» μέσα στα εναπομείναντα καρύδια και βαμβακοστελέχη όπως και στις ρωγμές του εδάφους.

Για το λόγο αυτό η στελεχοκοπή, ψιλοτεμαχισμός και θρυμματισμός των καρυδιών με στελεχοκόπτη/καταστροφέα και στη συνέχεια άροση ενσωμάτωσης όπως παραπάνω είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος για τον έλεγχο και του ρόδινου σκουληκιού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Γιαννιτσών , οδός 20ης Οκτωβρίου 40 Γιαννιτσά στους Ελευθερίου Γεώργιο, Λαζαρίδη Ιωάννη και Ζαμίδου Κλεονίκη, Κουγιουμτζίδη Γεώργιο και στα τηλέφωνα 2381352312 -309-305-308

23-11-2021/15:44