ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ & ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ…

2022-09-12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022),, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00΄, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ή μη εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας στην Έδεσσα, επί της οδού Καραολή (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  2. Αποδοχή δωρεάς ποσού έως τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (37.488,00€) από την εταιρεία «Trans Adriatic Pipeline AG» με το διακριτικό τίτλο «TAP AG», για την προμήθεια ενός (1) νέου μίνι εκσκαφέα με τις διαδικασίες του άρθρου 3α του νόμου 4182/2013.
  3. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  • Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Γ' κατανομή). (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  • Διοικητική αποβολή από κοινόχρηστη έκταση στο Ο.Τ. 70 του οικισμού Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  • Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καρυδιάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης που βρίσκεται στον οικισμό Κερασιάς της Δημοτικής Κοινότητας Καρυδιάς στην εταιρεία NEA STAR FRUIT για την εγκατάσταση διαλογητηρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατ΄ εξαίρεση τοποθέτηση παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

10. Λήψη απόφασης για κοπή δύο δένδρων στην Έδεσσα, επί της οδού Νικομηδείας 14 (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

11. Παραχώρηση αίθουσας του Νηπιαγωγείου Άρνισσας στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς )

12. Έγκριση της αριθμ. 50/2022 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Ανανέωση ή μη συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).

13. Γνωμοδότηση για ίδρυση νέας ενορίας στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

  • Ανακοίνωση απόφασης που ελήφθη σε δια περιφοράς συνεδρίαση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).
  • Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 1ης έως 5ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως την Τρίτη 13.9.2022 και ώρα 14:00΄ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ./ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Έτοιμες οι σχολικές μονάδες του Δήμου Έδεσσας

Ολοκληρώθηκαν οι ετήσιες εργασίες συντήρησης των σχολικών κτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ξεκινήσει απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα η νέα σχολική χρονιά.

Σε πολλά σχολεία της Έδεσσας και των Κοινοτήτων πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες συντηρήσεις, αλλά και παρεμβάσεις βελτίωσης της υποδομής. Οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Νατάσα Ιατρίδου και Σωτήρης Μούκας, παρακολουθούν στενά την υλοποίηση των εργασιών έτσι ώστε να πραγματοποιούνται οι καλύτερες δυνατές παρεμβάσεις με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν οι Επιτροπές.

Το αποτέλεσμα των εργασιών τους δικαιώνει, ενώ η συνεχής επαφή και συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτελούν εγγύηση για την καλύτερη δυνατή συνέχεια και την επίλυση των προβλημάτων που τυχόν προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

12/9/2022