ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Με ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ  προβλέπεται η επαναχορήση αντιμισθίας για τους αντιδημάρχους καθώς και οι αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους, στα συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίου. Σύμφωνα με τη αιτιολογική έκθεση, στο άρθρο 35, με τίτλο «Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων», αναφέρεται:

Με την παρούσα διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής αντιμισθίας σε όλους τους Αντιδημάρχους χωρίς τους υφιστάμενους πληθυσμιακούς περιορισμούς που θέτει η πρώτη παράγραφος του άρθρου 92 του ν. 3852/2010. Η απάλειψη της συνάρτησης της παροχής αντιμισθίας με το πληθυσμιακό κριτήριο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της αρχής της ισότητας ενώ ταυτόχρονα ευνοεί τη συμμετοχή ικανών προσώπων, χωρίς οικονομική δυνατότητα, σε σημαντικές θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εξάλλου, η τροποποίηση αυτή θα έχει ελάχιστη –αν όχι μηδενική- επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς των Δήμων, καθώς με βάση την ισχύουσα διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 τα αιρετά όργανα που δεν δικαιούνται αντιμισθίας λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, ενώ σε κάθε περίπτωση οι κατά τα ανωτέρω δαπάνες, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν τον προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ. Συνεπώς με βάση το ισχύον καθεστώς οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν από τον προϋπολογισμό τους, το μισθό της οργανικής θέσης των αντιδημάρχων που δε λαμβάνουν αντιμισθία, με αποτέλεσμα να έχουν προβλεφθεί ήδη σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς τους.

Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται η υποχρεωτική αποζημίωση των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων, εφόσον δεν λαμβάνουν αντιμισθία, για τη συμμετοχή τους σε ένα μέγιστο όριο συνεδριάσεων κάθε μήνα, το οποίο ορίζεται σε τέσσερις (4). Η αποζημίωση αυτή, η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των επιμέρους Δήμων, δεν αποτελεί αμοιβή αλλά καταβάλλεται με σκοπό την κάλυψη βασικών δαπανών σχετικών με τη συμμετοχή των συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, λοιπόν, παρέχεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεσιν κατάργησης της συνάρτησης της παροχής αντιμισθίας με το πληθυσμιακό κριτήριο, ενώ προβλέπεται η υποχρεωτική καταβολή αποζημίωσης στους δημοτικούς συμβούλους για τη συμμετοχή τους στα δημοτικά συμβούλια.

Τούτο καθίσταται αναγκαίο, διότι η καταβολή αντιμισθίας ή αποζημίωσης, η οποία να δύναται να καλύψει μέρος των εξόδων που προκύπτουν από την πραγματική και ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων των αιρετών των Δήμων αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης της θεσμικής υπόστασης και του ρόλου τους και, επιπλέον, εξασφαλίζεται ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα αποτελεί προνόμιο μόνο όσων διαθέτουν τη σχετική οικονομική άνεση, αλλά αντίθετα κατοχυρώνεται η εν τοις πράγμασι ισότιμη συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, και μάλιστα στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτελεί τον εξ ορισμού εγγύτερο προς όλους τους πολίτες θεσμό.

Τέλος, εισάγεται το δικαίωμα άρνησης λήψης της σχετικής αποζημίωσης ή αντιμισθίας, καθώς και η δυνατότητα παραχώρησης αυτής προς κοινωνικό σκοπό».

Άρθρο 35

Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο»

Τα εδάφια β΄, γ΄, δ΄, και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 καταργούνται.

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται.

Στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 προστίθενται παρ. 9 και 10 ως εξής:

«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε.

10. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ως προς την αποζημίωσή τους ανά συνεδρίαση, καθώς και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων ως προς την αντιμισθία τους έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή παραχώρηση αυτής προς οιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Η άρνηση ή η παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του αιρετού προς την οικονομική υπηρεσία του οικείου δήμου».

Αναρτήθηκε από By Sakis 10-4/12:27

Επικοινωνία