ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ  ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2020      

                 Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης έχοντας υπόψη: 

1΄. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 255, 256, 258, 259 261, 287, 288, 288α και 289, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), του Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59).

2΄. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄ /7-6-2010).

3΄. Την με αριθμό 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β´/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 (ΦΕΚ1495/Β´/2010) & Η.Π. 8353/276/Ε106/17-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β´/2012).

4΄. Την με αριθμό οικ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β΄/07-06-2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Σ.Α.Δ.Μ.Θ.) περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε  οργανικές   μονάδες   της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

5΄. Την με αριθμό 71082/539/5-8-2019 (ΦΕΚ 3137/Β΄/6-8-2019) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2019 – 2020».

6΄. Την με αριθμό 2905/4-4-01 απόφαση Γ.Γ.Π.Κ.Μ. «Τροποποίηση ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής στις θέσεις Τζένα – Πίνοβο» του Δήμου Αλμωπίας Ν. Πέλλας (ΦΕΚ 592/Β΄/21-5-2001).

7΄. Την με αριθμό 1980/23-11-95 απόφαση Περιφερειακού Δ/ντή Ν. Πέλλας «Κατάργηση και επέκταση μονίμων καταφυγίων θηραμάτων στην Περιφερειακή Δ/νση Ν. Πέλλας» (ΦΕΚ 67/Β΄/31-1-1996).

8΄. Την με αριθμό 5/2534/11-3-2013 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ-Θ (ΦΕΚ 826/Β΄/9-4-2013) με θέμα «Καθορισμός εκτάσεων για την εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Αριδαίας».

Ρ Υ Θ Μ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αριδαίας, ως ακολούθως:

1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 20192020, από 20 Αυγούστου 2019 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.

2. Κατ΄ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι 10 Μαρτίου 2020.

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός ατόμων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύσει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

4. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

5. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από  15-9-2019 μέχρι 20-1-2020 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριόχοιρου (Sus scrofa) αντίστοιχα.

6. Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa)  σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη την χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών.

7. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes), και του πετροκούναβου (Μartes foena) από 15-9-2019 μέχρι 20-1-2020 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2020 μέχρι 28-2-2020 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι. Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.8.2019 - 14.9.2019 στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα. Η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παρ. 5 της παρούσης.

8. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα (συνημμένος πίνακας), απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ.

9. Απαγορεύουμε το κυνήγι: α. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής β. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της αριθμ. 414985/29-11-85 Κ.Υ.Α. γ. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών. δ. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.   ε.  Στις φυλάχτρες (γκιουμέδες).   στ.  Στα εκτροφεία θηραμάτων.

10.Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

11.Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται σε όλες τις εκτάσεις του Δασαρχείου  Αριδαίας πλην των εκτάσεων που έχουν καθορισθεί αποκλειστικά και μόνο ως εκτάσεις εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων με την με αριθμό 5/2534/11-32013 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.-Θ.

12.Σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας, έντασης και έκτασης στην περιοχή του Δασαρχείου Αριδαίας και όταν γενικά το έδαφος είναι σκεπασμένο με χιόνι απαγορεύουμε το κυνήγι για όλα τα θηράματα και θα επιτρέπεται μόνο για υδρόβια πτηνά στις παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές και σε ζώνη πλάτους 100 μ. από τις όχθες ή παραλίες αντίστοιχα και όπου επιτρέπεται αυτό, χωρίς την υποχρέωση έκδοσης νέας Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας για την περίπτωση αυτή.

13.Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

14.Κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, η απόσταση μεταξύ των ομάδων των κυνηγών πρέπει να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) μέτρα, ώστε να δημιουργείται μεταξύ των ομάδων μια ζώνη διαφυγής των θηραμάτων, η οποία θα λειτουργεί και ως ζώνη ασφάλειας για τους ίδιους.     

Η παρούσα ρυθμιστική διάταξη  θήρας  ισχύει από τη δημοσίευσή της μέχρι έκδοσης νεωτέρας και καταργεί κάθε όμοια προηγούμενη. Η τήρησή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας, στους φύλακες θήρας του Κυνηγετικού Συλλόγου, στην Αστυνομία, στους Δημοτικούς Υπαλλήλους σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 86/69 και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.  

  Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ποινικές διατάξεις των δασικών νόμων και διαταγμάτων ήτοι: τα άρθρο 287, 288 και 288α του Ν.Δ. 86/69 και την αριθμ. 414985/29-11-1985 Κ.Υ.Α, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Από την έκδοση της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Έδεσσας, ΤΚ 58200 Έδεσσα

2. Ειρηνοδικείο Αλμωπίας, ΤΚ 58400 Αριδαία

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Γραμματεία Δασών Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φ.Π. Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών & Θήρας Τέρμα Αλκμάνος,   ΤΚ 11528  Ιλίσια

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών  Λεωφ. Γεωργικής Σχολής  46 Τ.Κ. 55134  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. Δ/νση Δασών Π.Ε. ΠέλλαςΔιοικητήριο,  58200 ΕΔΕΣΣΑ

6. Δασαρχεία: Έδεσσας,  Γουμένισσας,  Φλώρινας

7. Δήμο Αλμωπίας και Τοπικές Κοινότητες του      (Για δημοσίευση και αποστολή αποδεικτικού)

8. ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ, Εθνικής Αντιστάσεως 173-175   ΤΚ 55134 Καλαμαριά

9. Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας

10. Κυνηγετικό  Σύλλογο Αλμωπίας       ( Για ενημέρωση των μελών του)

11.Δασικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας μας

Με εντολή   Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. Η Αναπληρώτρια Δασάρχης
Άννα Πουσίνη Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Αναρτήθηκε την 20-9-2019/13:37
 

Επικοινωνία