ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ε ΠΕΛΛΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΑΛΜΩΠΙΑ- ΕΔΕΣΣΑ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ)

Έργα με συνολικό προϋπολογισμό 600.000,00 € στους Δήμους Αλμωπίας και Έδεσσας αντίστοιχα υλοποιούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας

Υπογραφή των συμβάσεων από την Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά

Δύο (2) έργα συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 € ξεκινούν προς υλοποίηση από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, μετά από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων από την Αν. Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά.

- «Αντιστήριξη πρανούς ΕΟ2 στη θέση ‘Ψηλή Βρύση’» προϋπολογισμού 200.000,00 €

Ειδικότερα, η «Αντιστήριξη πρανούς ΕΟ2 στη θέση ‘Ψηλή Βρύση’» προϋπολογισμού 200.000,00 € χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους της Π.Ε. Πέλλας.

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προέκυψαν από την κατάρρευση τμήματος του βόρειου ερείσματος και τις ρηγματώσεις – καθιζήσεις του ασφαλτικού οδοστρώματος στη χ.θ. 0+440,00 km στην περιοχή του ισόπεδου κόμβου Έδεσσας.

- «Αγροτική οδοποιία Π.Ε. Πέλλας εντός των ορίων του Δήμου Αλμωπίας», συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 €

Με την παρούσα μελέτη πρόκειται να γίνουν οι ασφαλτοστρώσεις τμημάτων αγροτικών δρόμων στις Τοπικές Κοινότητες Αψάλου, Γαρεφίου, Λουτρακίου και Προμάχων, συνολικού μήκους 3300 μέτρων περίπου. Οι εργασίες για την κατασκευή αυτών, περιλαμβάνουν απόξεση των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων σε βάθος 10 εκατοστών όπου αυτό απαιτείται, τοποθέτηση στρώσης αμμοχάλικου πάχους 20 εκατοστών,  ασφαλτική προεπάλειψη και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν σε πλάτος της τάξης των 5,00μ. Στην μελέτη περιλαμβάνεται και η σήμανση των παραπάνω ασφαλτοστρωμένων αγροτικών δρόμων με την τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m, και πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους, σε στύλους πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3’).

Αμφότερα τα έργα επιβλέπονται από την αρμόδια Υποδιεύθυνση ΤεχΕΡΓνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας.

Σε δήλωση της στο περιθώριο υπογραφής των δύο (2) συμβάσεων η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά δήλωσε σχετικά: «Υλοποιούμε ακόμη δύο (2) έργα που ενισχύουν την ασφάλεια διέλευσης των διερχόμενων οδηγών από και προς την Πέλλα αλλά και κατά μήκος των τοπικών κοινοτήτων, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων. Δημιουργούμε, με τον τρόπο αυτό, τις προϋποθέσεις για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Π.Ε. Πέλλας».

1η Τροποποίηση της αρ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ 18/Β/2019) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»

Από την ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ανακοινώνεται η 1η τροποποίηση της αρ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ 18/Β/2019) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»:

Άρθρο 1

  1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 «Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής:

«6.Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας ο οποίος αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κλπ). Η σχετική έννομη σχέση αποδεικνύεται μέσω σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του συμβούλου και του υποψήφιου.»

  1. Η παράγραφος 2.β) του άρθρου 14 «Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής:

«2β) Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται ύστερα από  την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, και υπογεγραμμένο τόσο από τον υποψήφιο όσο και από το σύμβουλό του.»

  1. Η παράγραφος 3.10 του άρθρου 14 «Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής:

«3.10 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του σύμβουλου γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας σχετικά με τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την τεχνική στήριξη του δικαιούχου μέχρι την ολοκλήρωσή του επιχειρηματικού σχεδίου.»

  1. Η παράγραφος 18.1 του άρθρου 22 «Αίτηση Πληρωμής - Επαλήθευση – Πιστοποίηση και Ολοκλήρωση της Πράξης» αντικαθίσταται ως εξής:

«18.1 Έκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηματικού σχεδίου:

Η Έκθεση Ολοκλήρωσης Επιχειρηματικού Σχεδίου συμπληρώνεται σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα και αφορά την κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της αίτησης πληρωμής ή του προηγούμενου έτους. Στην εν λόγω έκθεση αναλύονται παράμετροι σχετικά με την τελική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης, τις δράσεις και ενέργειες που έγιναν και αποδεικνύεται η ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και η επίτευξη των σχετικών δεσμεύσεων...

... λαμβάνοντας υπόψη την αρχική κατάσταση, το ισχύον (αρχικό ή τροποποιημένο) επιχειρηματικό σχέδιο, στοιχεία σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης (όπως ενδεικτικά συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις ελέγχων και τροποποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, που ενδεχομένως έλαβαν χώρα) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό δεικτών και την αξιολόγηση του υπομέτρου 6.3 σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Η Έκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηματικού σχεδίου συντάσσεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας και υπογράφεται  από τον αρχηγό της εκμετάλλευσης και από τον συντάκτη της.»

Άρθρο 2

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μ.Ε.Π.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ

 

 

 

 

Αναρτήθηκε την 13-3-2019/14:17

ΣΧΟΛΙΑ-ΜΗΝΥΜΑΤΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΑΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ-ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ-ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΠ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ