Προσλήψεις υπαλλήλων στο εργοστάσιο Ζαχάρεως και Venus Crowers

Προσλήψεις στο εργαστάσιο Ζαχάρεως στο Πλατύ-Ημαθίας, αλλά και στον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Venus Growers» στην Ημαθία, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και εποχικό προσωπικό, αντίστοιχα, ανακοινώθηκαν επίσημα. Συγκεκριμένα, το Εργοστάσιο Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας. Η προκήρυξη απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης, ενώ κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση... και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44ο χλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Στην άλλη περίπτωση ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Venus Growers» ενδιαφέρεται να προσλάβει εποχικό προσωπικό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά και στα δύο εργοστάσια (Βέροια και Αλεξάνδρεια), τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 14:00. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2331023311, Μαρκοβίτη Ευγενία (Γραμματεία) εσωτ. 101 και Μιχαηλίδης Ιωάννης (Τμήμα Προσωπικού) εσωτ. 123. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για υποβολή αίτησης εποχιακών εργαζομένων:

1. Αστυνομική ταυτότητα

2. Α.Φ.Μ. (σε φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της βεβαίωσης απόδοσης)

3. Αρ. Μητρώου ΙΚΑ (φωτοτυπία ενός μηχανογραφημένου αποσπάσματος ή του δελτίου απογραφής)

4. Α.Μ.Κ.Α. (σε φωτοτυπία)

5. Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος (επικυρωμένο αντίγραφο)

6. Βιβλιάριο καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (εάν υπάρχει)

Επιπλέον
Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ
- Ασφαλιστική ενημερότητα ΟΓΑ


Για τους αλλοδαπούς
- ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ άδειες παραμονής και εργασίας
-Διαβατήριο

 

 

 

 

Επικοινωνία