ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΠΕΛΛΑΣ

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς του Εξαπλατάνου

Ο _ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός
των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.
2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υποπαρ.32
σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και
καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
3) Τις ανάγκες της αγοράς.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Εξαπλατάνου, της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2015, να
διενεργηθεί την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015, λόγω της τοπικής εορτής της Ανακομιδής των
Ιερών Λειψάνων του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου. Η μεταφορά της ημέρας
λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας
2. Εκπρόσωπο παραγωγών λαϊκής αγοράς
3. Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας
3. Πρόεδρο Τ.Κ. Εξαπλατάνου
4. Γραφείο Δημάρχου
5. Δ/νση Οικονομικών
6. Αρχείο

Επικοινωνία