ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΨΑΛΟΥ-ΠΕΛΛΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60

ΘΕΜΑ:  Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς Αψάλου
Έχοντας υπόψη:

 

1) Το Ν. 4264/2014 με τον οποίο οι λαϊκές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.
2) Το Ν.3852/2010 [ΦΕΚ.87/7-6-2010 τεύχος Α΄] <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης>> άρθρο 94 παρ.6 υπο παρ.32 σύμφωνα με τον οποίο η έκδοση αποφάσεων για ίδρυση, μετακίνηση, διάλυση και καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας λαϊκών αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους.
3) Τις ανάγκες της αγοράς.
Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αψάλου, της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2016, να διενεργηθεί την Τρίτη  19 Ιανουαρίου 2016, λόγω του πανηγυρικού εορτασμού του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αψάλου. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αψάλου, της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου 2016, να διενεργηθεί την Τρίτη  19 Ιανουαρίου 2016, λόγω του πανηγυρικού εορτασμού του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αψάλου. Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Σωματείο πωλητών λαϊκών αγορών Αλμωπίας    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
2. Εκπρόσωπο παραγωγών λαϊκής αγοράς                ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. Αστυνομικό Τμήμα Αριδαίας
4.Πρόεδρο Τ.Κ. Αψάλου
5.Αρμόδιο Αντιδήμαρχο
6.Δ/νση Οικονομικών
7.Αρχείο

Επικοινωνία