Γ. ΣΗΦΑΚΗΣ: ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα έξοδα τους θα μειώνουν αποφασιστικά την φορολογία των αγροτών-Θα έχει έσοδα και ο ΟΓΑ

Συντάχθηκε σχέδιο για  προσθήκη άρθρου στον νόμο για την μετανάστευση που ορίζει την διαδικασία ταυτοποίησης των αλλοδαπών εργατών γης που εργάζονται στον αγροτικό τομέα και δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα από τις χώρες που προέρχονται. Θα παίρνουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ καθώς και έγγραφο αναστολής της επιστροφής στην χώρα από την οποία προέρχονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο αγρότης θα πληρώνει εργόσημο και τα έξοδα αυτά θα αφαιρούνται από τα έσοδα του με αποτέλεσμα να μειώνεται αποφασιστικά το φορολογητέο εισόδημα. Το πλήρες κείμενο του άρθρου ( που είναι το αποτέλεσμα συντονισμού τριών Υπουργείων) είναι το ακόλουθο:

Προστίθεται άρθρο 13Α στο ν. 4251/2014, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:
Άρθρο 13Α
Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία

1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος για την εποχική απασχόληση εργαζομένων στην αγροτική οικονομία δεν καλυφθούν με την διαδικασία του άρθρου 12 του παρόντος, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αίτηση για την κατά παρέκκλιση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στην χώρα, προκειμένου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του παρόντος, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από α) την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δήλωση Εκτροφής του άρθρου 9 ν. 3877/2010 και β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιμετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας καθ’ ο μέρος αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόμιμες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της εκμετάλλευσής του.

2. Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3  του παρόντος νόμου δικαιολογητικά .

3. Οι αιτήσεις εξετάζονται με την χρονική σειρά υποβολής τους από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος μπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για την κατά παρέκκλιση απασχόληση  διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός εργαζομένων που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 άρθρου 11 του παρόντος. Η ανωτέρω πράξη έγκρισης για απασχόληση συνιστά λόγο αναβολής  απομάκρυνσης και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 3907/2011.  Κάθε πράξη έγκρισης αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  στην κατά τόπον αρμόδια  Αστυνομική Διεύθυνση .

Σε περίπτωση, που έχει ήδη εκδοθεί  απόφαση επιστροφής, η αρμόδια αστυνομική αρχή εκδίδει πράξη αναβολής απομάκρυνσης κατ’εφαρμογή  της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3907/2011. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει απόφαση επιστροφής για τον αιτούντα πολίτη τρίτης χώρας, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από την αρμόδια αστυνομική αρχή και στην συνέχεια ακολουθεί η χορήγηση βεβαίωσης αναβολής απομάκρυνσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3907/2011. Οι εγκριτικές πράξεις των αρμόδιων Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κοινοποιούνται υποχρεωτικά στον κατά τόπο αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ, σε περίπτωση απασχόλησης στην αγροτική οικονομία ή στα κατά τόπον αρμόδια υποκαταστήματα του ΙΚΑ και περιφερειακές υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.Ε. σε κάθε άλλη περίπτωση.

Οι δικαιούχοι της ανωτέρω κατηγορίας έχουν δικαίωμα εργασίας, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποία προβλέπεται ς για   τους υπό αναβολή απομάκρυνσης  τελούντες αλλοδαπούς τρίτης χώρας. [Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπονται τα δικαιολογητικά, η διάρκεια, η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης της προσωρινής άδειας διαμονής που χορηγείται στους παράνομα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών μετά την έγκριση της κατ’ εξαίρεση απασχόλησής τους και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου].

4. Εργοδότης που λαμβάνει έγκριση για την κατά παρέκκλιση απασχόληση   διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών δεν υπόκειται στις κυρώσεις  των άρθρων 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012.

5. Οι  δικαιούχοι της ανωτέρω κατηγορίας  απασχολούνται σε εργασίες πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια της παραγράφου 2 άρθρου 30 του ν. 4331/2015 ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 27 ν. 2639/1998 και του άρθρου 20 ν. 3863/2010.

 

 

Επικοινωνία