Γ. ΣΗΦΑΚΗΣ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝι»

Με αφορμή παρερμηνείες και σε αρκετές περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων, ο Βουλευτής Πέλλας Γιάννης Σηφάκης ζήτησε διευκρινήσεις από τη Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείο Παιδείας για το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά τη δυνατότητα, τον τρόπο και την διαδικασία για την παραχώρηση σχολικών χώρων.

Έτσι σε συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Παιδείας, ενημερώθηκε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την παραχώρηση σχολικών χώρων (Ν3852/2010, άρθρο 94 δε συνδυασμό με  το άρθρο 75 του ΚΔΚ τομέας ε΄) στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, «η αρμοδιότητα διάθεσης διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας  ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη σχολική επιτροπή».

Ακόμη διευκρινίστηκε ότι μετά το πέρας της σχολικής λειτουργίας και εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδος, σε συνεργασία με την σχολική επιτροπή, ο Δήμος πλέον είναι δυνατόν να παραχωρεί σχολικούς χώρους σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου. Επίσης διευκρινίστηκε ότι μετά την ισχύ του Ν 3852/2010 δεν ισχύει πλέον για το συγκεκριμένο θέμα ο...

... Νόμος 1566/1985 (άρθρο 41 παρ. 3) και οι σχετικές εγκύκλιοι  του Υπουργείου Παιδείας Δ4/1171/19-12-1984, Δ4/804/16-12-1997 και Γ1/210/20-2- 1998 και η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρθηκε  στους Δήμους. Για τα παραπάνω η υπηρεσία απέστειλε στον βουλευτή σχετικό έγγραφο. Μετά από αυτές τις διευκρινήσεις ανοίγεται ένα μεγάλο περιθώριο για την αξιοποίηση των σχολικών χώρων και ειδικά των αύλειων χώρων από τους Δήμους, από φορείς και την τοπική κοινωνία.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ ́ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα : https://www.minedu.gov.gr
Email : t05sde9@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Α.Χριστοδούλου Μ.
Τηλέφωνο : 210-344.3272
Fax : 210-344.2245
Μαρούσι, 18-09-2015
Αριθμ. Πρωτ. : Φ13/146435/Δ2
ΠΡΟΣ: Κο Σηφάκη Ιωάννη του Γεωργίου
Βουλευτή Πέλλας-ΣΥΡΙΖΑ
Πολυτεχνείου 11 Τ.Κ. 58400 Αριδαία
ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε έγγραφο».
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 142006/Δ2/11-09-2015 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο από 20-08-2015 έγγραφό σας και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν.3852/2010 αρ. 94 §4 περ.17 υπεύθυνα όργανα για την διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή είναι οι Δήμοι. Επίσης σύμφωνα με το αρ.285 του Ν.3852/2010 ύστερα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του, καταργείται.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
Εσωτερική Διανομή:
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε. ,Τμήμα Γ ́

Επικοινωνία