Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ: ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ-ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 19846/21-10-2015 5η Εγκύκλιο του Μέτρου 121  "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013"» αλλάζουν θέματα που αφορούν στην κατάθεση αιτημάτων, στις τροποποιήσεις και στην ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης όπως παρακάτω.

-Πρώτα αιτήματα πληρωμής των δικαιούχων που έχουν λάβει έγκριση μετά την 1-10-2014, θα πρέπει να κατατεθούν άμεσα δεδομένου ότι η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 δεν μπορεί να υπερβεί την 31-12- 2015 και επιλέξιμες είναι όσες δαπάνες καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31-12- 2015.

- Για τις περιπτώσεις που για ένα επενδυτικό σχέδιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί, απαιτείται τροποποίηση, οι τροποποιήσεις θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα έως 5-11-2015 και να κατατεθούν στην ΔΑΟΚ μέσα σε δύο εργάσιμες μέρες από την ανωτέρω ημερομηνία.

- Επίσης δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης αιτήματος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήματος πληρωμής (μη υλοποίηση περαιτέρω επενδύσεων) συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας στα τηλ. 2381351299 ΕΔΕΣΣΑ και 2381352314 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ και στους μελετητές τους.

   Ο Διευθυντής

Τρύφων Τσαντάκης                                                                                      
                      

Επικοινωνία