Έδεσσα: Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Παλαιού Αγίου Αθανασίου

Ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, αλλά και του του Δήμου Έδεσσας η ΠΚΜ ενέταξε στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΕ Πέλλας την κατασκευή έργου Ασφαλτόστρωσης τμήματος οδού Παλαιού Αγίου Αθανασίου.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 

                             Έδεσσα  24 / 09 / 2015

 

                             Αριθ. Πρωτ.: ΔΥ

 

Προς

τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δήμου Έδεσσας

Θέμα : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας - Π.Ε. Πέλλας, για την κατασκευή έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Παλαιού Αγίου Αθανασίου».

 

Σχετικά : α) Το αριθ. 25022/22-09-2015 αίτημα προς την Π.Ε. Πέλλας

               β) Το αριθ. 412978/24-09-2015 διαβιβαστικό της Π.Ε. Πέλλας

    Κατόπιν του (α) σχετικού, η Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας - Π.Ε. Πέλλας, προκειμένου να συνδράμει στη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, ενέταξε στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Ε. Πέλλας χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ίδιων πόρων έτους 2015, το έργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Παλαιού Αγίου Αθανασίου». Μετά την ολοκλήρωσή του η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας θα το μεταβιβάσει στον Δήμο Έδεσσας, με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, ο οποίος θα είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας του.

Εισηγούμαστε :

1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της ΠΕ Πέλλας, για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Έδεσσας να υπογράψει το συνημμένο σχέδιο.

3. Τον ορισμό της κας. Χριστίνας Ασημακοπούλου Πολ. Μηχανικό ΤΕ, με αναπληρωτή της τον κ. Σάββα Νεσλεχανίδη Αγρ. Τοπογράφο Μηχ. ΠΕ, ως εκπρόσωπο του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης.

 Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. Δ. Έδεσσας

                  Χρήστος Πέτκος

                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σήμερα  ....-....-201..., οι πιο κάτω φορείς :

 

  1. O Δήμος Έδεσσας, που εδρεύει στην Πλατεία Αιγών 1, 58200, Έδεσσα και  εκπροσωπείται από τον κ. Γιάννου Δημήτριο – Δήμαρχο Έδεσσας.
  2. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, που εδρεύει στην οδό 18ης Οκτωβρίου Διοικητήριο, 58200 Έδεσσα και εκπροσωπείται από τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ – Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

 συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Νομική Βάση και Περιεχόμενο Σύμβασης

Έχοντας υπόψη: 

1.1.      Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

1.2.      Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες  Δήμων» .

1.3.      Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 «Προγραμματικές συμβάσεις».

1.4.      Την υπ΄ αριθ. 4745/ΕΥΘΥ 289/3-2-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και αφορούν στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ».

1.5       Την υπ' αριθ. οικ. 985/26-03-2013 (ΦΕΚ 687/τ. Β’/26-03-2013) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβασης Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και συγκεκριμένα το ‘Αρθρο 1 παρ. Β.

Καθώς και τις κάτωθι αποφάσεις:

1.5. την υπ’ αρ. ..../201... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας.

1.6 την υπ’ αρ. ...../201... απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

1.7.  Η σύμβαση αυτή είναι προγραμματική και περιέχει δέκα (10) άρθρα που αναφέρονται αντίστοιχα στα εξής :

    Αντικείμενο της σύμβασης

    Φυσικό αντικείμενο του έργου

    Προϋπολογισμός του έργου

    Πόροι - Χρηματοδότηση

    Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

    Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

    Κοινή Επιτροπή

    Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του έργου

    Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής σύμβασης

    Τελικές διατάξεις

                                           Προοίμιο

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας με την υπ’ αρ. 97/11-05-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ, ενέκρινε το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Ε. Πέλλας χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ίδιων πόρων έτους 2015, το οποίο περιλαμβάνει το έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, συμφωνούνται ανάμεσα:

Α) στον Δήμο Έδεσσας, που κατά νόμο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την ασφαλτόστρωση της συγκεκριμένης οδού, και

Β) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας (που αποτελεί τον διάδοχο φορέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας τα εξής:

Προκειμένου η Π.Ε. Πέλλας να συνδράμει στη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής στο μέτρο του δυνατού ενέταξε Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Ε. Πέλλας χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ίδιων πόρων έτους 2015 το οποίο περιλαμβάνει το έργο με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ». Μετά την ολοκλήρωσή του έργου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας θα το μεταβιβάσει στον δήμο Έδεσσας, με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας. 

Άρθρο 1

Αντικείμενο Σύμβασης

1.1.      Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η  υλοποίηση του έργου ««ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας.

                                                                      Άρθρο 2

Φυσικό αντικείμενο του έργου

2.1.      Το φυσικό αντικείμενο του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», είναι:

Η χωματουργικές εργασίες και η ασφαλτόστρωση οδού στην είσοδο του Παλαιού Αγίου Αθανασίου

2.2.      Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας αναλαμβάνει την υποχρέωση της δημοπράτησης και εκτέλεσης του παραπάνω έργου σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

2.3.      Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου όπως αυτές θα εγκριθούν από την Π.Ε. Πέλλας. 

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός έργου

3.1.        Ο προϋπολογισμός του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» ανέρχεται σε .......,.. €. 

Άρθρο 4

Πόροι – Χρηματοδότηση

3.2.        4.1       Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Ε. Πέλλας χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις των ΚΑΠ έτους 2015. Οι Πιστώσεις του έργου για το έτος 2015 από τους ίδιους πόρους  είναι 15.000,00 €.

Άρθρο 5

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου

5.1       Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 3 μήνες (90 ημέρες) από την ημερομηνία ανάληψης νομικής δέσμευσης όπως θα προβλεφθεί από την εγκεκριμένη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης. 

Άρθρο 6

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

6.1.      Ο Δήμος Έδεσσας, όπως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

 

6.1.1. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα και τις αρμόδιες υπηρεσίες της προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη  υλοποίηση του έργου  και παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στην κατεύθυνση αυτή.

 

6.2    Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ορίζεται ως φορέας υλοποίησης του έργου που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και  αναλαμβάνει :

 

6.2.1. Να συντάξει μελέτη, να δημοπρατήσει και να εκτελέσει το έργο.           

Άρθρο 7

Κοινή Επιτροπή

7.1.      Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνίσταται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή», που θα αποκαλείται στη συνέχεια «Επιτροπή». Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής:  1) ......................., ....................... με αναπληρωτή ...................., 2) ....................... με αναπληρωτή .............................. ΤΕ 3) ................................... με αναπληρωτή .......................... Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής και τους αναπληρωτές τους. 

7.2.      Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της. 

7.3.      Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο  εκπρόσωπος  του Δήμου .................................

7.4.      Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

7.5.      Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 90 ημέρες και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλομένους φορείς. 

7.6.     Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 των μελών της. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

7.7.      Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της.        

Άρθρο 8

Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του έργου

8.1.        Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας υποχρεούται να μεταβιβάσει το έργο μετά την ολοκλήρωσή του στον Δήμο Έδεσσας, με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

                                                                    Άρθρο 9

Διάρκεια Ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης 

            Η διάρκεια ισχύος της προγραμματικής σύμβασης είναι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής του έργου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας. 

Άρθρο 10

Τελικές Διατάξεις

            Η για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη  που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε 2 αντίτυπα κατά τα ακόλουθα και κάθε μέρος λαμβάνει από ένα. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ                                        

Για την

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

 

Για τον

Δήμο Έδεσσας

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

 

 

 

Επικοινωνία