Ανακοίνωση από το Συμβούλιο ένταξης μεταναστών του Δήμου Αλμωπίας.

Από το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του Άρθρου 78 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ανακοινώνεται ότι για τα προβλήματα σχετικά με την ένταξη μεταναστών στην τοπική κοινωνία, θα μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Αλμωπίας καθώς και στα τηλέφωνα 2384350232 & 6971701298.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο του Δήμου με στόχο την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Χατζηγιαννίδης

Επικοινωνία