ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  στην συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου  2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα   19.00΄ (7.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο

Λήψη απόφασης για αποστολή αιτήματος στον ΕΟΤ για παροχή σύμφωνης γνώμης του, σε ενέργεια τουριστικής προβολής που προωθεί ο Δήμος Αλμωπίας.

2ο

Ορισμός εκπροσώπων στην Προγραμματική Σύμβαση με την Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πέλλας σχετικά με την παραχώρηση μηχανημάτων έργου.  

3ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ – Τακτοποιητικός του έργου «Μελέτη Υδραυλική Αρδευτικών Δικτύων Τ.Κ. Σωσάνδρας»

4ο

Έγκριση της με αρίθ. 54/2015 απόφασης του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας, περί «ψήφισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» μετά από γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»

5ο

Έγκριση της με αρίθ. 55/2015 απόφασης του ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας, περί «Έγκρισης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΔΔ ΚΕ.Κ.Π.-Α του Δήμου Αλμωπίας για το οικονομικό έτος 2016».

6ο

Έγκριση της με αρίθ. 79/2015 απόφασης της ΔΗΚΕΑ Δήμου Αλμωπίας, περί «Έγκρισης 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΑ, οικ.έτους 2015»   

7ο

Λήψη απόφασης για ίδρυση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) στο Δήμο Αλμωπίας

8ο

Υποβολή για έγκριση πίνακα εγγράφων προς εκκαθάριση αρχείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (αρίθ. πρωτ. 31391/02-11-2015 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

9ο

Υποβολή για έγκριση πίνακα εγγράφων προς εκκαθάριση αρχείου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (αρίθ. πρωτ. 31900/09-11-2015 εισήγηση Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)

10ο

Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον παραγωγό Ογρότη Άγγελο του Ιωάννη

11ο

Χορήγηση άδειας για λειτουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Σλατίντση Νικόλαο του Γεωργίου

 

12ο

Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 

13ο

 Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

14ο

Διαγραφές οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους

15ο

Τροποποίηση της αρίθ. 324/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την Ανανέωση συνδρομής του Δήμου Αλμωπίας  στην νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»

16ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την αρίθμ. 409/19-12-2013 προσφυγή της εταιρείας ΜΗΤΣΚΑΣ ΑΘ.- ΝΙΤΣΗ Μ. ΟΕ για την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων στο Κέντρο διασκέδασης ΔΗΜΗΤΡΑ (αρίθμ. 1-2/2014 πρακτικά Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών)

17ο

Καθορισμός του τρόπου πληρωμής του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων

18ο

 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών –

 Αναμόρφωση προϋπολογισμού

19ο

Αποδοχή χρηματοδότησης : «Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών από πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο 5μηνης απασχόλησης» μηνός Ιουλίου 2015.

20ο

Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης καυσίμων και επιλογή προμηθευτή

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας  προσκαλούμε να έλθετε  σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας,  που θα διεξαχθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Αριδαίας  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 18 Νοεμβρίου  2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα   18:00 (6.00΄ μ.μ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

« Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας οικ. έτους 2016 και ψήφιση πίνακα 5Α Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  » 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Επικοινωνία