ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-02-20

1. Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ (Α΄55), σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ...

...  μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση διά τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 19:30', για λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
 • Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο "ΒΟΡΕΑΣ" Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης /Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Πέλλας.
 • Οργάνωση της άρδευσης του Δήμου Πέλλας για το έτος 2021
 • Έγκριση της με αριθμ. 01/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που αφορά την έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2020.
 • Έγκριση της με αριθμ. 03/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εντός σχεδίου περιοχή Δ,Ε Γιαννιτσών στα Ο.Τ 484,485 και 486Α.
 • Έγκριση της με αριθμ. 05/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 142Α στα Γιαννιτσά.
 • Έγκριση της με αριθμ. 08/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που αφορά την υψομετρική μελέτη τμήματος της οδού Περικλέους , βόρεια του Ο.Τ 518, της πράξης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Γιαννιτσών
 • Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής Ο.Τ 6, πρ/σμού: 60.000 € ,Α.Μ 32/2018.
 • Έγκριση παράτασης( τμηματικών προθεσμιών) της μελέτης « Μελέτη αποκατάστασης φράγματος Αγροσυκιάς» , πρ/σμού: 32.163,82 € Α.Μ. 32/2019.
 • Έκκριση μελέτης με τίτλο: «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Πέλλας μέσω δράσεων ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας για την έγκαιρη προειδοποίηση για έκτακτα συμβάντα, ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου για την αύξηση της αποδοτικότητάς του μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, υπηρεσιών απομακρυσμένης εξυπηρέτησης και πληρωμών για τους δημότες και τις επιχειρήσεις, ψηφιοποίησης οικοδομικών αδειών, φακέλων ακινήτων του Δήμου και εφαρμογής διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και δράσεων για την μείωση της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19.»
 • Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου- Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.
 • Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Πέλλας.
 • Καθορισμός των ΚΑΕ πρ/σμού 2021, σε βάρος των οποίων μπορούν να εκδοθούν Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής.
 • Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
 • Καθορισμός επιβολής προστίμου αυθαίρετης καλλιέργειας δημοτικών εκτάσεων Δ. Πέλλας.
 • Κατάρτιση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου Πέλλας για το 2021
 • Αίτημα διαγραφής επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου τύπου Β.
 • Κοπή δένδρων.

Εισηγητής του 1ου ,2ου ,3ου,4ου,5ου 6ου,7ου και 18ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής του 8ου,9ου,10ου και 11ου θέματος η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής από το 12ο μέχρι και το 17ο θέμα ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητής του 19ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας

2. Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος Webex-Cisco.

3. Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) (Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ (Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.

4. Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.

5. Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.

6. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση, μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@giannitsa.gr είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

20-02-2021/19:45