ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2023-02-01

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στα γραφεία της επιχείρησης, την 03η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ, , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2023
  • Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών 2023 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021
  • Συγκρότηση επιτροπών καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών 2023 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει Ν.4782/2021
  • Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών 2023 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021
  • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων 2023 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021
  • Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων 2023 στα πλαίσια του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει Ν.4782/2021
  • Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση
  • Εξέταση αιτημάτων για παράταση συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα Ν.4782/2021
  • Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2023
  • Eξέταση του αρ. πρωτ. 79/30.01.2023 αιτήματος του Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου

Συζήτηση διάφορων άλλων θεμάτων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01/02/2023