ΑΡΙΔΑΙΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-01-19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020...

... με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας.

2.-Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021.

3.-Μετάθεση, λόγω ανωτέρω βίας, της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ " με ΑΔΑΜ 21PROC009804502 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185870.

Το έκτακτο της συνεδρίασης δικαιολογείται ως εξής:

  • 1ο θέμα: σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 άρθρο 74 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/18 και από την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4623/19,η οικονομική επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο.
  • 2ο θέμα: σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.:745/19-01-2022 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, λόγω του ότι παραλήφθηκε σχετικό έγγραφο από την Αποκ/νη Δ/ση Μακεδονίας-Θράκης-Τμ. Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Πέλλας, την 11-01-2022 και έπρεπε να διερευνηθούν οι ανάγκες του Δήμου για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (ειδικά για το προσωπικό καθαρισμού σχολικών μονάδων έπρεπε να ληφθούν στοιχεία από τις σχολικές μονάδες και τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, για να καθοριστεί ο αριθμός των ατόμων, καθώς και οι ώρες απασχόλησής τους στις σχολικές μονάδες).
  • 3ο θέμα: σύμφωνα με το από 18/01/2022 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής: << «Θέμα: Έγκριση εξέτασης θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής»

Έχοντας υπόψη:

· Την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (ΑΔΑΜ: 21PROC009804502 με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185870 η οποία σύμφωνα με το άρθρο 14 της διακήρυξης είναι η 21η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

· Το γεγονός ότι με την αρ. 474/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της σύμβασης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ορίστηκαν ως μέλη της επιτροπής διαγωνισμού δύο τακτικά και δύο αναπληρωτές τους, Μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

· Την αδυναμία λόγω ανωτέρας βίας να συσταθεί η επιτροπή διαγωνισμού και να προβεί σε ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων την 21η Ιανουαρίου 2021, καθώς κωδικούς αποσφράγισης ΕΣΗΔΗΣ διαθέτουν μόνο υπάλληλοι που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΙΑΓΕΙΑ και έχουν τις αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το κατεπείγον του θέματος «Μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» και με ΑΔΑΜ 21PROC009804502 λόγω ανωτέρας βίας.>>

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

19-01-2022/15:18