ΑΡΙΔΑΙΑ: ΜΕ 27 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ-ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2021-12-27

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 28-12-2021 και ώρα 13:00μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/2020 με τον οποίο κυρώθηκε η από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και του Ν.4684/2020...

... με τον οποίο κυρώθηκε η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , καθώς και τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2022.

2.Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του έτους 2022 του Δήμου Αλμωπίας.

3.Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων για εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (ΚΑΕ 10.8113.0077).

4.Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας.

5.Λήψη απόφασης έγκρισης της αριθ. πρωτ. 2069/22742/3-12-2021 Απόφασης Δημάρχου.

6.Εισήγηση για έγκριση της υπ'αριθ. 2209(23899)/20-12-2021 Απόφασης Δημάρχου.

7.Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ. 138/14-04-2015 ΠΡΟΣΦΥΓΗ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας.

8.Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.23210/9-12-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 380/2021 απόφαση Ο.Ε.).

9.Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.23484/14-12-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 2069/2021 απόφασης δημάρχου).

10.Επαναϋποβολή διαβίβασης της αριθ.πρωτ.21866/23-11-2021 επιστολής για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες πληρεξουσίου δικηγόρου (σχετ. αριθ. 54/2018 απόφαση Ο.Ε.).

11.Διαβίβαση προς Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας, για λήψη απόφασης, για ανάθεση σε δικηγόρο, για γνωμοδότηση, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στον υπολογισμό της τιμής μονάδος αποζημιώσεων που αφορούν στον υπολογισμό και την εξόφληση υποχρεώσεων ιδιοκτησιών που προκύπτουν από την 5/92 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αριδαίας.

12.Λήψη απόφασης για αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης από το Δήμο Αλμωπίας ποσού 30.000,00 € για την τακτοποίηση της οφειλής σταθερής τηλεφωνίας.

13.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση όρων εκτέλεσης της προμήθειας και καθορισμό όρων διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των τροποποιήσεων αυτού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής , και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 03/18-02-2019 μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.

14.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αισθητική Αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας".

15.Έγκριση παράτασης εργασιών (οριακή προθεσμία) για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

16.Οριστική παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ".

17.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από το «ΜΗΤΕΡΑ» προς το δήμο Αλμωπίας του εξοπλισμού της παιδικής χαράς του οικισμού Λαγκαδιάς της τκ Περίκλειας.

18.Έγκριση 1ουΑ.Π.Ε.του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".

19.Έγκριση 1ουΑ.Π.Ε.του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".

20.Διαβίβαση αιτήματος για χορήγηση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ".

21.Υποβολή πρότασης του Δήμου Αλμωπίας στην Πρόσκληση «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο πρότασης «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Αλμωπίαςκαι Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Αλμωπίας.

22.Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 ν.3584/2007(ΦΕΚ Α΄143),όπως ισχύει.

23.Έγκριση της με αρ. 46/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας περί '' Έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, Οικονομικού Έτους 2022''.

24.Έγκριση της με αρ. 47/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας περί ''Κατάρτισης και Ψήφισης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας έτους 2022''.

25.Έγκριση της με αρ. 48/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Αλμωπίας περί ''Έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας έτους 2022''.

26.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση όρων εκτέλεσης της προμήθειας και καθορισμό όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2021-22 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή που θα προκύπτει μετά την ενιαία ποσοστιαία έκπτωση ανά τμηματικό προϋπολογισμό), και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 09/2021 μελέτης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.

27.Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακινήσεων του Δημάρχου Αλμωπίας και Τεχνικών υπηρεσιών κ. Κετικίδη Ιωάννη, εκτός της έδρας του Δήμου για υπηρεσιακές συναντήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

27-12-2021/14:03