ΑΡΙΔΑΙΑ: ΔΙΠΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ -ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ, ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ…

2022-09-24

ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 7.00μ.μ. (19.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Έγκριση Ισολογισμού /λοιπών οικονομικών καταστάσεων και Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2019»

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022και ώρα 8.00μ.μ.(20.00'),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψηαποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο.-Εισηγητική έκθεση Β' τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

2ο.-Επανακαθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων, διέλευσης και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

3ο.-Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης φοιτητών.

4ο.-Έγκριση του σχεδίου υλοποίησης του ΣΒΑΚ Δήμου Αλμωπίας.

5ο.-Έγκριση του Συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Αλμωπίας με τον Σύλλογο Φίλων Ζώων Αριδαίας «ΕΛΠΙΔΑ» για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

6ο.-Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασίας «Περισυλλογή, μεταφορά και μέριμνα αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Δήμου Αλμωπίας

7ο.-Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης των Αρχείων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Προγραμματισμού του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ480/1985, περί εκκαθάρισης των αρχείων των ΟΤΑ και των Ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ και Συνδέσμων αυτών.

(Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού)

8ο.-Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022

9ο.-Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας

10ο.-Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας

11ο.-Αποδοχή προσφοράς εθελοντικής εργασίας για τις ανάγκες του Δήμου - Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 33/2016 απόφασης Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24/9/2022